รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง ตำบล ยางช้าย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15041001 ยางซ้าย ระดับดี
15041002 ยางซ้าย ระดับดี
15041003 ห้วยราชคราม ระดับพัฒนา
15041004 คลองขุด ระดับดี
15041005 คลองขุด ระดับดี
15041006 โรงนา ระดับดี
15041007 งิ้วราย ระดับดี
15041008 ดอนริ้วราย ระดับดี
15041009 งิ้วราย ระดับดี
15041010 หนองมนสุม ระดับดี
15041011 ตุ่มดิน ระดับดี