รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล ป่าโมก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15030236 บ้านเอกหลาดตะวันตก ระดับดีเยี่ยม
15030235 บ้านเอกหลาดตะวันออก ระดับดีเยี่ยม
15030234 บ้านหัวท่อ ระดับดีเยี่ยม
15030231 ชุมชนที่1 บ้านอัมพวัน ระดับดีเยี่ยม
15030232 ชุมชนที่2 บ้านน้ำวน ระดับดีเยี่ยม
15030233 ตลาดป่าโมก ระดับดีเยี่ยม
15030237 บ้านหัวกระบือ ระดับดีเยี่ยม