รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล คลองวัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
15011301 บางตาแผ่น ระดับดีเยี่ยม
15011302 บางต้นทอง ระดับดีเยี่ยม
15011303 ท่ามอญ ระดับดีเยี่ยม
15011304 สวนมะม่วง ระดับดีเยี่ยม
15011305 คลองวัว ระดับดีเยี่ยม