รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช ตำบล บ้านใหม่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14151201 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม
14151202 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม
14151203 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม
14151204 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม