รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย ตำบล วังพัฒนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14130601 หนองหม้อแกง ระดับดีเยี่ยม
14130602 ข้อเสือ(วังชะโด) ระดับดีเยี่ยม
14130603 หนองคต ระดับดี
14130604 โผงเผง ระดับดีเยี่ยม
14130605 หนองเฟื่อง ระดับดีเยี่ยม
14130606 ดอนมะเกลือ ระดับดีเยี่ยม
14130607 หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
14130608 หนองสาหร่าย ระดับดีเยี่ยม