รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย ตำบล แก้วฟ้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14130201 บ้านแก้วฟ้า ระดับดีเยี่ยม
14130202 แก้วฟ้า ระดับดี
14130203 หน้าวัด ระดับพัฒนา
14130204 ไผ่ล้อม ระดับดีเยี่ยม
14130205 ไผ่ล้อม ระดับดีเยี่ยม
14130206 บางซ้าย ระดับดีเยี่ยม
14130207 บางซ้าย ยังไม่ประเมิน