รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14110601 พยอม ระดับดี
14110602 หน้าวัดกุฎีเดียว ระดับดี
14110603 คลอง 3 ระดับดี
14110604 คลอง 3 ระดับดี
14110605 ค 1 ประตูน้ำพระอินทร์ ระดับดี