รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ผักไห่ ตำบล ตาลาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14080501 ท้ายวัดโพธิ ระดับดี
14080502 ท้ายวัดโพธิ ระดับพัฒนา
14080503 เจ๊ก ระดับดี
14080504 หัวหาด ระดับดี
14080505 หัวหาด ระดับดี
14080506 ปากคลอง ระดับดี
14080507 ปากคลอง ระดับพัฒนา