รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล ขนอนหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14061801 ทำเลไทย ระดับพัฒนา
14061802 ขนอนหลวง ระดับพัฒนา
14061803 ขนอนหลวง ระดับพัฒนา
14061804 เสากระโดง ระดับพัฒนา
14061805 เสากระโดง ระดับพัฒนา