รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านพลับ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14061201 บ้านพลับ ระดับดีเยี่ยม
14061202 ชายน้ำ ระดับพัฒนา
14061203 หลังน้ำ ระดับพัฒนา
14061204 บ้านพลับ ระดับพัฒนา
14061205 บ้านพลับ ระดับพัฒนา