รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร ตำบล บางยี่โท
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14040601 ข้างวัด ระดับดี
14040602 เกาะกลาง ระดับดี
14040603 เกาะหลวง ระดับดี
14040604 หัวโคก ระดับดี
14040605 หัวโคก ระดับดี