รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล ปากจั่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14030501 เกาะปากจั่น ระดับดี
14030502 ปากจั่น ระดับดี
14030503 สะกัดน้ำมันใต้ ระดับดี
14030504 ท้องคุ้ง ระดับดี
14030505 ดาบทอง ระดับดี
14030506 สะกัดน้ำมัน ระดับดี