รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล บ้านป้อม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14012001 มะขามเทศ ระดับดี
14012002 มะขามเทศ ระดับดี
14012003 วัดพระงาม ระดับดี
14012004 บ้านป้อม ระดับดี
14012005 บ้านป้อม ระดับดี
14012006 วัดธรรมาราม ระดับดี
14012007 วัดกษัตราธิราช ระดับดี
14012008 ราดระพี ระดับดี
14012009 ราดระพี ระดับดี
14012010 วัดสนามไชย ระดับดี
14012011 โรงราด ระดับดี