รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล คลองตะเคียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14011101 ปากคลองวัดแจ้ง ระดับดี
14011102 เหนือสะพานยาว ระดับดี
14011103 ปากคลองคูจาม ระดับดี
14011104 ปากคลองเทศ ระดับดี
14011105 ต้นโพธิ์ ระดับดี
14011106 ใต้วัดโคก ระดับดี
14011107 ท่ากระเบา ระดับดี
14011108 หน้าวัดโคก ระดับดี
14011109 เหนือกลาง ระดับดี
14011110 หนองบัว ระดับดี
14011111 ปากคลองตะเคียน ระดับดี
14011112 จอมแห ระดับดี
14011113 ตะเกี่ย ระดับดี