รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล สำเภาล่ม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
14010901 ท้ายคู ยังไม่ประเมิน
14010902 ดิน ยังไม่ประเมิน
14010903 คานเรือ ยังไม่ประเมิน
14010904 วัดใหม่บางกะจะ ยังไม่ประเมิน
14010905 วัดนางกุย ยังไม่ประเมิน
14010906 คลองคูจาม ยังไม่ประเมิน
14010907 คลองคูจามนอก ยังไม่ประเมิน
14010908 วัดพุทไธสวรรย์ ยังไม่ประเมิน
14010909 ดงตาล ยังไม่ประเมิน
14010910 ญวน ยังไม่ประเมิน
14010911 ญวน ยังไม่ประเมิน