รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ สามโคก ตำบล บ้านงิ้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13070801 บ้านสมัตร ระดับดี
13070802 กลาง ระดับดี
13070803 บ้านงิ้ว ระดับดี
13070804 สวนมะม่วงบน ระดับดี
13070805 สวนมะม่วงใต้ ระดับดี