รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล บึงทองหลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13060501 คลองซอยที่11 ระดับดี
13060502 คลองซอยที่11 ระดับดี
13060503 คลองซอยที่11 ระดับดี
13060504 คลองซอยที่10 ระดับดี
13060505 คลองซอยที่10 ระดับดี
13060506 คลองซอยที่10 ระดับดี
13060507 คลองซอย10 ระดับดี
13060508 คลองซอยที่10 ระดับดี
13060509 คลองซอยที่10 ระดับดี
13060510 คลองหกวา ระดับดี
13060511 คลองหกวา ระดับดี
13060512 คลองซอยที่9 ระดับดี
13060513 คลองซอยที่9 ระดับดี
13060514 คลองซอยที่9 ระดับดี
13060515 คลองซอยที่9 ระดับดี
13060516 คลองซอยที่11 ระดับดี
13060517 คลองหกวา ระดับดี
13060518 คลองหกวา ระดับดี
13060519 คลองหกวา ระดับดี
13060520 คลองหกวา ระดับดี
13060521 คลองหกวา ระดับดี
13060522 คลองหกวา ระดับดี