รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ หนองเสือ ตำบล บึงชำอ้อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13040401 หนองไอ้เข้ ระดับดี
13040402 นายดาบชุ่ม ระดับมาก
13040403 ศรีคัดณางค์ ระดับมาก
13040404 ปทุมทรัพย์ ระดับดี
13040405 ชำอ้อ ระดับดี
13040406 บึง ระดับดี
13040407 หนองนาค ระดับดี
13040408 เอราวัณ ระดับดี
13040409 ทวีทรัพย์ ระดับดี
13040410 สอนดี ระดับดี
13040411 หมู่มอญ ระดับดี
13040412 อินอนุสรณ์ ระดับดี