รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี ตำบล บึงสนั่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
13030501 ระดับดี
13030502 ระดับดี
13030503 ระดับดี
13030504 ระดับดี