รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด ตำบล ท่าอิฐ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12060701 บ้านลาดสิงห์ ระดับดี
12060702 บ้านสุเหร่าสวน ระดับดี
12060703 บ้านสุเหร่าใหญ่ ระดับดี
12060704 บ้านคลองชมพู่ ระดับดี
12060705 บ้านคานเรือ ระดับดี
12060706 บ้านคลองขวาง ระดับดี
12060707 บ้านสุเหร่าใหญ่ ระดับดี
12060708 หัวเตย ระดับดี
12060709 ลำภูลาย ระดับดี
12060710 บ้านศาลเจ้า ระดับดี