รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12010140 หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม ยังไม่ประเมิน
12010139 ซอยพร้อมใจ ยังไม่ประเมิน
12010138 วัดพลับพลา-วัดเขมาฯ ยังไม่ประเมิน
12010101 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010102 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010103 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010104 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010105 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010106 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010107 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010108 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010109 สวนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
12010137 กลาโหม-คลองบุนนาค ยังไม่ประเมิน
12010136 บ่อนไก่-สามหลวง ยังไม่ประเมิน
12010135 ซอยแสงเดือน ยังไม่ประเมิน
12010134 วัดบางขวาง ยังไม่ประเมิน
12010133 หลังวัดทินกรนิมิต ยังไม่ประเมิน
12010132 ซอยศรีพรสวรรค์ 2 ยังไม่ประเมิน
12010131 ศาลเจ้าตลาดขวัญ ยังไม่ประเมิน