รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล สำโรงเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
11010201 สำโรง ระดับดี
11010202 หัวป่า ระดับดี
11010203 ใหญ่ ระดับดี
11010204 ลิขิต ระดับดี
11010205 คลองกระทุ่ม ระดับดี
11010206 แบริ่ง ระดับดี
11010207 มหาภาพ ระดับดี
11010208 วัดด่าน ระดับดี
11010209 ด่านสำโรง ระดับดี
11010210 ตลาดสำโรง ระดับมาก