รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ เวียงป่าเป้า
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สันสลี 13 13 100.00 0 0.00 1 7.69 1 7.69 11 84.62 0 0.00 0 0.00 11 84.62
เวียง 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 91.67 0 0.00 1 8.33 12 100.00
บ้านโป่ง 7 7 100.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 5 71.43 6 85.71
ป่างิ้ว 16 15 93.75 0 0.00 0 0.00 15 93.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงกาหลง 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่เจดีย์ 16 4 25.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 3 18.75 0 0.00 0 0.00 3 18.75
แม่เจดีย์ใหม่ 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 93 51 54.84 1 1.08 1 1.08 17 18.28 26 27.96 0 0.00 6 6.45 32 34.41