รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ เมืองเชียงราย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เวียง 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รอบเวียง 49 5 10.20 0 0.00 1 2.04 0 0.00 4 8.16 0 0.00 0 0.00 4 8.16
บ้านดู่ 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นางแล 16 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 93.75 0 0.00 1 6.25 16 100.00
แม่ข้าวต้ม 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ยาว 18 13 72.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 72.22 0 0.00 0 0.00 13 72.22
สันทราย 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่กรณ์ 13 13 100.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 9 69.23 1 7.69 0 0.00 10 76.92
ห้วยชมภู 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ห้วยสัก 30 7 23.33 1 3.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16.67 5 16.67
ริมกก 19 7 36.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 6 31.58 7 36.84
ดอยลาน 22 17 77.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.55 16 72.73 17 77.27
ป่าอ้อดอนชัย 21 21 100.00 0 0.00 0 0.00 3 14.29 18 85.71 0 0.00 0 0.00 18 85.71
ท่าสาย 13 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 92.31 1 7.69 0 0.00 13 100.00
ดอยฮาง 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าสุด 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 18.18 9 81.82 11 100.00
รวม 293 123 41.98 1 0.34 2 0.68 6 2.05 71 24.23 6 2.05 37 12.63 114 38.91