รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 1,810 99.07 111 6.08 63 3.45 454 24.85 774 42.36 126 6.90 282 15.44 1,182 64.70
เชียงใหม่ 2,164 1,845 85.26 13 0.60 8 0.37 144 6.65 875 40.43 349 16.13 456 21.07 1,680 77.63
น่าน 921 815 88.49 10 1.09 12 1.30 119 12.92 329 35.72 84 9.12 261 28.34 674 73.18
พะเยา 821 818 99.63 0 0.00 8 0.97 42 5.12 359 43.73 158 19.24 251 30.57 768 93.54
แพร่ 726 496 68.32 12 1.65 9 1.24 106 14.60 206 28.37 75 10.33 88 12.12 369 50.83
แม่ฮ่องสอน 421 402 95.49 9 2.14 11 2.61 91 21.62 194 46.08 25 5.94 72 17.10 291 69.12
ลำปาง 1,018 970 95.28 15 1.47 13 1.28 139 13.65 527 51.77 95 9.33 181 17.78 803 78.88
ลำพูน 601 582 96.84 0 0.00 13 2.16 45 7.49 350 58.24 103 17.14 71 11.81 524 87.19
รวม 8,499 7,738 91.05 170 2.00 137 1.61 1,140 13.41 3,614 42.52 1,015 11.94 1,662 74.02 6,291 74.02


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 574 94.72 9 1.49 21 3.47 103 17.00 311 51.32 47 7.76 83 13.70 441 72.77
พิษณุโลก 1,049 1,050 100.10 8 0.76 36 3.43 183 17.45 560 53.38 91 8.67 172 16.40 823 78.46
เพชรบูรณ์ 1,500 1,454 96.93 8 0.53 35 2.33 217 14.47 759 50.60 117 7.80 318 21.20 1,194 79.60
สุโขทัย 869 869 100.00 2 0.23 10 1.15 83 9.55 464 53.39 70 8.06 240 27.62 774 89.07
อุตรดิตถ์ 646 634 98.14 0 0.00 4 0.62 6 0.93 494 76.47 111 17.18 19 2.94 624 96.59
รวม 4,670 4,581 98.09 27 0.58 106 2.27 592 12.68 2,588 55.42 436 9.34 832 17.82 3,856 82.57


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 781 77.94 6 0.60 4 0.40 102 10.18 310 30.94 36 3.59 323 32.24 669 66.77
ชัยนาท 541 532 98.34 2 0.37 3 0.55 65 12.01 346 63.96 67 12.38 49 9.06 462 85.40
นครสวรรค์ 1,590 1,555 97.80 3 0.19 21 1.32 239 15.03 923 58.05 186 11.70 183 11.51 1,292 81.26
พิจิตร 948 935 98.63 5 0.53 31 3.27 157 16.56 493 52.00 118 12.45 131 13.82 742 78.27
อุทัยธานี 657 635 96.65 8 1.22 8 1.22 96 14.61 421 64.08 18 2.74 84 12.79 523 79.60
รวม 4,738 4,438 93.67 24 0.51 67 1.41 659 13.91 2,493 52.62 425 8.97 770 16.25 3,688 77.84


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 384 86.49 2 0.45 16 3.60 130 29.28 124 27.93 49 11.04 63 14.19 236 53.15
นนทบุรี 779 391 50.19 19 2.44 6 0.77 61 7.83 225 28.88 7 0.90 73 9.37 305 39.15
ปทุมธานี 523 519 99.24 0 0.00 0 0.00 6 1.15 371 70.94 68 13.00 74 14.15 513 98.09
พระนครศรีอยุธยา 1,558 1,435 92.11 6 0.39 28 1.80 173 11.10 792 50.83 89 5.71 347 22.27 1,228 78.82
ลพบุรี 1,192 1,057 88.67 14 1.17 31 2.60 189 15.86 504 42.28 139 11.66 180 15.10 823 69.04
สระบุรี 1,057 999 94.51 2 0.19 5 0.47 110 10.41 207 19.58 18 1.70 657 62.16 882 83.44
สิงห์บุรี 391 385 98.47 9 2.30 8 2.05 38 9.72 117 29.92 65 16.62 148 37.85 330 84.40
อ่างทอง 547 526 96.16 2 0.37 44 8.04 11 2.01 185 33.82 97 17.73 187 34.19 469 85.74
รวม 6,491 5,696 87.75 54 0.83 138 2.13 718 11.06 2,525 38.90 532 8.20 1,729 26.64 4,786 73.73


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 1,024 95.97 0 0.00 5 0.47 67 6.28 697 65.32 100 9.37 155 14.53 952 89.22
นครปฐม 941 922 97.98 0 0.00 1 0.11 31 3.29 803 85.33 29 3.08 58 6.16 890 94.58
ประจวบคีรีขันธ์ 486 469 96.50 5 1.03 3 0.62 55 11.32 184 37.86 56 11.52 166 34.16 406 83.54
เพชรบุรี 745 447 60.00 28 3.76 20 2.68 123 16.51 179 24.03 47 6.31 50 6.71 276 37.05
ราชบุรี 1,056 1,008 95.45 10 0.95 10 0.95 104 9.85 486 46.02 92 8.71 306 28.98 884 83.71
สมุทรสงคราม 309 308 99.68 5 1.62 3 0.97 33 10.68 162 52.43 54 17.48 51 16.50 267 86.41
สมุทรสาคร 358 358 100.00 0 0.00 0 0.00 11 3.07 237 66.20 78 21.79 32 8.94 347 96.93
สุพรรณบุรี 1,055 990 93.84 4 0.38 1 0.09 18 1.71 385 36.49 254 24.08 328 31.09 967 91.66
รวม 6,017 5,526 91.84 52 0.86 43 0.71 442 7.35 3,133 52.07 710 11.80 1,146 82.92 4,989 82.92


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 749 97.91 0 0.00 0 0.00 16 2.09 368 48.10 246 32.16 119 15.56 733 95.82
ฉะเชิงเทรา 942 932 98.94 4 0.42 10 1.06 42 4.46 583 61.89 128 13.59 165 17.52 876 92.99
ชลบุรี 781 703 90.01 8 1.02 21 2.69 71 9.09 370 47.38 89 11.40 144 18.44 603 77.21
ตราด 272 268 98.53 0 0.00 0 0.00 1 0.37 248 91.18 5 1.84 14 5.15 267 98.16
ปราจีนบุรี 749 704 93.99 2 0.27 21 2.80 106 14.15 326 43.52 56 7.48 193 25.77 575 76.77
ระยอง 547 299 54.66 0 0.00 4 0.73 29 5.30 171 31.26 30 5.48 65 11.88 266 48.63
สมุทรปราการ 504 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 73.41 35 6.94 99 19.64 504 100.00
สระแก้ว 775 767 98.97 0 0.00 8 1.03 22 2.84 413 53.29 121 15.61 203 26.19 737 95.10
รวม 5,335 4,926 92.33 14 0.26 64 1.20 287 5.38 2,849 53.40 710 13.31 1,002 85.49 4,561 85.49


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 493 31.12 191 12.06 807 50.95 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,554 2,532 99.14 0 0.00 22 0.86 143 5.60 705 27.60 261 10.22 1,401 54.86 2,367 92.68
มหาสารคาม 1,980 1,982 100.10 1 0.05 3 0.15 11 0.56 595 30.05 200 10.10 1,172 59.19 1,967 99.34
ร้อยเอ็ด 2,466 2,464 99.92 0 0.00 24 0.97 99 4.01 860 34.87 284 11.52 1,197 48.54 2,341 94.93
รวม 8,584 8,562 99.74 1 0.01 62 0.72 333 3.88 2,653 30.91 936 10.90 4,577 95.13 8,166 95.13


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,101 95.49 3 0.26 6 0.52 52 4.51 296 25.67 367 31.83 377 32.70 1,040 90.20
บึงกาฬ 650 151 23.23 2 0.31 14 2.15 29 4.46 39 6.00 1 0.15 66 10.15 106 16.31
เลย 958 936 97.70 1 0.10 9 0.94 102 10.65 333 34.76 34 3.55 457 47.70 824 86.01
สกลนคร 1,599 1,567 98.00 0 0.00 4 0.25 41 2.56 488 30.52 321 20.08 713 44.59 1,522 95.18
หนองคาย 753 716 95.09 4 0.53 4 0.53 33 4.38 83 11.02 75 9.96 517 68.66 675 89.64
หนองบัวลำภู 717 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 2,007 1,910 95.17 0 0.00 8 0.40 131 6.53 764 38.07 200 9.97 807 40.21 1,771 88.24
รวม 7,837 7,082 90.37 11 0.14 56 0.71 424 5.41 2,182 27.84 1,047 13.36 3,362 84.10 6,591 84.10


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 1,632 98.91 1 0.06 11 0.67 177 10.73 722 43.76 183 11.09 538 32.61 1,443 87.45
นครราชสีมา 4,027 3,852 95.65 0 0.00 41 1.02 224 5.56 1,453 36.08 339 8.42 1,795 44.57 3,587 89.07
บุรีรัมย์ 2,586 2,564 99.15 0 0.00 2 0.08 5 0.19 233 9.01 646 24.98 1,678 64.89 2,557 98.88
สุรินทร์ 2,238 2,160 96.51 4 0.18 17 0.76 149 6.66 831 37.13 272 12.15 887 39.63 1,990 88.92
รวม 10,501 10,208 97.21 5 0.05 71 0.68 555 5.29 3,239 30.84 1,440 13.71 4,898 91.20 9,577 91.20


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 559 99.82 0 0.00 6 1.07 16 2.86 254 45.36 85 15.18 198 35.36 537 95.89
ยโสธร 908 888 97.80 2 0.22 13 1.43 151 16.63 365 40.20 96 10.57 261 28.74 722 79.52
ศรีสะเกษ 2,682 2,644 98.58 5 0.19 38 1.42 259 9.66 946 35.27 208 7.76 1,188 44.30 2,342 87.32
อำนาจเจริญ 634 631 99.53 5 0.79 7 1.10 84 13.25 207 32.65 35 5.52 293 46.21 535 84.38
อุบลราชธานี 2,864 2,832 98.88 0 0.00 10 0.35 55 1.92 1,037 36.21 369 12.88 1,361 47.52 2,767 96.61
รวม 7,648 7,554 98.77 12 0.16 74 0.97 565 7.39 2,809 36.73 793 10.37 3,301 90.26 6,903 90.26


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 445 414 93.03 0 0.00 3 0.67 62 13.93 159 35.73 78 17.53 112 25.17 349 78.43
ชุมพร 826 772 93.46 0 0.00 16 1.94 103 12.47 360 43.58 108 13.08 185 22.40 653 79.06
นครศรีธรรมราช 1,630 1,395 85.58 13 0.80 22 1.35 159 9.75 630 38.65 119 7.30 452 27.73 1,201 73.68
พังงา 340 279 82.06 0 0.00 0 0.00 1 0.29 34 10.00 88 25.88 156 45.88 278 81.76
ภูเก็ต 127 103 81.10 0 0.00 0 0.00 29 22.83 32 25.20 12 9.45 30 23.62 74 58.27
ระนอง 196 193 98.47 0 0.00 1 0.51 1 0.51 81 41.33 36 18.37 74 37.76 191 97.45
สุราษฎร์ธานี 1,241 1,169 94.20 18 1.45 26 2.10 152 12.25 410 33.04 132 10.64 431 34.73 973 78.40
รวม 4,805 4,325 90.01 31 0.65 68 1.42 507 10.55 1,706 35.50 573 11.93 1,440 77.40 3,719 77.40


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 788 98.25 0 0.00 12 1.50 82 10.22 360 44.89 132 16.46 202 25.19 694 86.53
นราธิวาส 718 711 99.03 0 0.00 0 0.00 34 4.74 123 17.13 124 17.27 430 59.89 677 94.29
ปัตตานี 737 594 80.60 3 0.41 13 1.76 73 9.91 301 40.84 76 10.31 128 17.37 505 68.52
พัทลุง 720 719 99.86 0 0.00 1 0.14 27 3.75 345 47.92 152 21.11 194 26.94 691 95.97
ยะลา 464 460 99.14 0 0.00 2 0.43 55 11.85 208 44.83 130 28.02 65 14.01 403 86.85
สงขลา 1,050 975 92.86 6 0.57 21 2.00 107 10.19 494 47.05 125 11.90 222 21.14 841 80.10
สตูล 336 314 93.45 0 0.00 1 0.30 28 8.33 198 58.93 51 15.18 36 10.71 285 84.82
รวม 4,827 4,561 94.49 9 0.19 50 1.04 406 8.41 2,029 42.03 790 16.37 1,277 84.86 4,096 84.86