รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 1,812 99.18 102 5.58 68 3.72 454 24.85 774 42.36 126 6.90 288 15.76 1,188 65.02
เชียงใหม่ 2,164 1,849 85.44 15 0.69 8 0.37 144 6.65 877 40.53 349 16.13 456 21.07 1,682 77.73
น่าน 921 820 89.03 7 0.76 11 1.19 122 13.25 335 36.37 84 9.12 261 28.34 680 73.83
พะเยา 821 818 99.63 0 0.00 8 0.97 42 5.12 354 43.12 158 19.24 256 31.18 768 93.54
แพร่ 726 529 72.87 10 1.38 20 2.75 111 15.29 217 29.89 76 10.47 95 13.09 388 53.44
แม่ฮ่องสอน 421 402 95.49 9 2.14 11 2.61 90 21.38 194 46.08 26 6.18 72 17.10 292 69.36
ลำปาง 1,018 970 95.28 15 1.47 13 1.28 139 13.65 527 51.77 95 9.33 181 17.78 803 78.88
ลำพูน 601 583 97.00 0 0.00 13 2.16 45 7.49 351 58.40 103 17.14 71 11.81 525 87.35
รวม 8,499 7,783 91.58 158 1.86 152 1.79 1,147 13.50 3,629 42.70 1,017 11.97 1,680 74.43 6,326 74.43


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 607 574 94.56 9 1.48 21 3.46 102 16.80 304 50.08 53 8.73 85 14.00 442 72.82
พิษณุโลก 1,050 1,050 100.00 8 0.76 34 3.24 185 17.62 560 53.33 91 8.67 172 16.38 823 78.38
เพชรบูรณ์ 1,500 1,454 96.93 9 0.60 36 2.40 217 14.47 760 50.67 117 7.80 315 21.00 1,192 79.47
สุโขทัย 869 869 100.00 2 0.23 10 1.15 83 9.55 464 53.39 70 8.06 240 27.62 774 89.07
อุตรดิตถ์ 646 634 98.14 0 0.00 4 0.62 6 0.93 493 76.32 110 17.03 21 3.25 624 96.59
รวม 4,672 4,581 98.05 28 0.60 105 2.25 593 12.69 2,581 55.24 441 9.44 833 17.83 3,855 82.51


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 781 77.48 6 0.60 4 0.40 102 10.12 310 30.75 36 3.57 323 32.04 669 66.37
ชัยนาท 541 532 98.34 2 0.37 3 0.55 65 12.01 346 63.96 67 12.38 49 9.06 462 85.40
นครสวรรค์ 1,590 1,555 97.80 3 0.19 20 1.26 240 15.09 928 58.36 186 11.70 178 11.19 1,292 81.26
พิจิตร 948 935 98.63 5 0.53 31 3.27 157 16.56 493 52.00 118 12.45 131 13.82 742 78.27
อุทัยธานี 657 635 96.65 8 1.22 8 1.22 96 14.61 421 64.08 18 2.74 84 12.79 523 79.60
รวม 4,744 4,438 93.55 24 0.51 66 1.39 660 13.91 2,498 52.66 425 8.96 765 16.13 3,688 77.74


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 385 86.71 2 0.45 16 3.60 130 29.28 125 28.15 49 11.04 63 14.19 237 53.38
นนทบุรี 779 390 50.06 19 2.44 6 0.77 61 7.83 224 28.75 7 0.90 73 9.37 304 39.02
ปทุมธานี 535 519 97.01 0 0.00 1 0.19 6 1.12 371 69.35 67 12.52 74 13.83 512 95.70
พระนครศรีอยุธยา 1,565 1,435 91.69 6 0.38 28 1.79 173 11.05 792 50.61 89 5.69 347 22.17 1,228 78.47
ลพบุรี 1,192 1,060 88.93 13 1.09 31 2.60 191 16.02 506 42.45 139 11.66 180 15.10 825 69.21
สระบุรี 1,057 999 94.51 2 0.19 5 0.47 110 10.41 206 19.49 18 1.70 658 62.25 882 83.44
สิงห์บุรี 391 385 98.47 9 2.30 8 2.05 35 8.95 123 31.46 63 16.11 147 37.60 333 85.17
อ่างทอง 547 526 96.16 2 0.37 45 8.23 13 2.38 184 33.64 97 17.73 185 33.82 466 85.19
รวม 6,510 5,699 87.54 53 0.81 140 2.15 719 11.04 2,531 38.88 529 8.13 1,727 26.53 4,787 73.53


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,065 1,024 96.15 0 0.00 5 0.47 66 6.20 698 65.54 100 9.39 155 14.55 953 89.48
นครปฐม 945 922 97.57 0 0.00 2 0.21 35 3.70 798 84.44 29 3.07 58 6.14 885 93.65
ประจวบคีรีขันธ์ 486 469 96.50 5 1.03 3 0.62 55 11.32 184 37.86 56 11.52 166 34.16 406 83.54
เพชรบุรี 745 457 61.34 27 3.62 20 2.68 125 16.78 188 25.23 47 6.31 50 6.71 285 38.26
ราชบุรี 1,056 1,008 95.45 9 0.85 10 0.95 104 9.85 486 46.02 92 8.71 307 29.07 885 83.81
สมุทรสงคราม 309 308 99.68 5 1.62 3 0.97 31 10.03 163 52.75 55 17.80 51 16.50 269 87.06
สมุทรสาคร 360 358 99.44 0 0.00 0 0.00 11 3.06 237 65.83 78 21.67 32 8.89 347 96.39
สุพรรณบุรี 1,055 990 93.84 4 0.38 1 0.09 18 1.71 385 36.49 254 24.08 328 31.09 967 91.66
รวม 6,021 5,536 91.94 50 0.83 44 0.73 445 7.39 3,139 52.13 711 11.81 1,147 82.99 4,997 82.99


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 749 97.91 0 0.00 0 0.00 16 2.09 368 48.10 246 32.16 119 15.56 733 95.82
ฉะเชิงเทรา 943 932 98.83 4 0.42 13 1.38 42 4.45 580 61.51 128 13.57 165 17.50 873 92.58
ชลบุรี 781 703 90.01 8 1.02 21 2.69 71 9.09 370 47.38 89 11.40 144 18.44 603 77.21
ตราด 272 268 98.53 0 0.00 0 0.00 1 0.37 248 91.18 5 1.84 14 5.15 267 98.16
ปราจีนบุรี 749 704 93.99 2 0.27 21 2.80 106 14.15 326 43.52 56 7.48 193 25.77 575 76.77
ระยอง 546 301 55.13 0 0.00 6 1.10 29 5.31 171 31.32 30 5.49 65 11.90 266 48.72
สมุทรปราการ 508 504 99.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 72.83 35 6.89 99 19.49 504 99.21
สระแก้ว 785 767 97.71 0 0.00 7 0.89 22 2.80 413 52.61 121 15.41 204 25.99 738 94.01
รวม 5,349 4,928 92.13 14 0.26 68 1.27 287 5.37 2,846 53.21 710 13.27 1,003 85.23 4,559 85.23


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 486 30.68 191 12.06 814 51.39 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,564 2,535 98.87 0 0.00 22 0.86 142 5.54 708 27.61 260 10.14 1,403 54.72 2,371 92.47
มหาสารคาม 1,980 1,981 100.05 1 0.05 3 0.15 11 0.56 591 29.85 199 10.05 1,176 59.39 1,966 99.29
ร้อยเอ็ด 2,467 2,464 99.88 0 0.00 22 0.89 91 3.69 856 34.70 288 11.67 1,207 48.93 2,351 95.30
รวม 8,595 8,564 99.64 1 0.01 60 0.70 324 3.77 2,641 30.73 938 10.91 4,600 95.16 8,179 95.16


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,154 1,101 95.41 0 0.00 5 0.43 52 4.51 296 25.65 368 31.89 380 32.93 1,044 90.47
บึงกาฬ 638 177 27.74 2 0.31 14 2.19 36 5.64 45 7.05 2 0.31 78 12.23 125 19.59
เลย 964 938 97.30 1 0.10 9 0.93 102 10.58 335 34.75 34 3.53 457 47.41 826 85.68
สกลนคร 1,599 1,567 98.00 0 0.00 4 0.25 41 2.56 488 30.52 321 20.08 713 44.59 1,522 95.18
หนองคาย 753 716 95.09 4 0.53 4 0.53 38 5.05 78 10.36 75 9.96 517 68.66 670 88.98
หนองบัวลำภู 717 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 2,007 1,910 95.17 0 0.00 9 0.45 131 6.53 763 38.02 200 9.97 807 40.21 1,770 88.19
รวม 7,832 7,110 90.78 8 0.10 56 0.72 436 5.57 2,184 27.89 1,049 13.39 3,377 84.40 6,610 84.40


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 1,632 98.91 1 0.06 11 0.67 177 10.73 722 43.76 183 11.09 538 32.61 1,443 87.45
นครราชสีมา 4,034 3,853 95.51 2 0.05 42 1.04 223 5.53 1,451 35.97 338 8.38 1,797 44.55 3,586 88.89
บุรีรัมย์ 2,586 2,564 99.15 0 0.00 2 0.08 5 0.19 233 9.01 646 24.98 1,678 64.89 2,557 98.88
สุรินทร์ 2,240 2,160 96.43 2 0.09 18 0.80 149 6.65 830 37.05 272 12.14 889 39.69 1,991 88.88
รวม 10,510 10,209 97.14 5 0.05 73 0.69 554 5.27 3,236 30.79 1,439 13.69 4,902 91.12 9,577 91.12


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 559 99.82 0 0.00 6 1.07 16 2.86 255 45.54 85 15.18 197 35.18 537 95.89
ยโสธร 908 888 97.80 2 0.22 13 1.43 151 16.63 364 40.09 96 10.57 262 28.85 722 79.52
ศรีสะเกษ 2,682 2,644 98.58 5 0.19 37 1.38 260 9.69 946 35.27 198 7.38 1,198 44.67 2,342 87.32
อำนาจเจริญ 634 631 99.53 5 0.79 7 1.10 84 13.25 207 32.65 35 5.52 293 46.21 535 84.38
อุบลราชธานี 2,829 2,833 100.14 0 0.00 10 0.35 55 1.94 1,038 36.69 369 13.04 1,361 48.11 2,768 97.84
รวม 7,613 7,555 99.24 12 0.16 73 0.96 566 7.43 2,810 36.91 783 10.29 3,311 90.69 6,904 90.69


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 447 414 92.62 0 0.00 3 0.67 62 13.87 159 35.57 78 17.45 112 25.06 349 78.08
ชุมพร 826 772 93.46 5 0.61 16 1.94 103 12.47 355 42.98 108 13.08 185 22.40 648 78.45
นครศรีธรรมราช 1,630 1,397 85.71 13 0.80 22 1.35 152 9.33 632 38.77 119 7.30 459 28.16 1,210 74.23
พังงา 337 279 82.79 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.09 88 26.11 156 46.29 278 82.49
ภูเก็ต 127 103 81.10 0 0.00 0 0.00 28 22.05 32 25.20 12 9.45 31 24.41 75 59.06
ระนอง 196 193 98.47 0 0.00 1 0.51 0 0.00 81 41.33 32 16.33 79 40.31 192 97.96
สุราษฎร์ธานี 1,239 1,169 94.35 18 1.45 26 2.10 152 12.27 410 33.09 132 10.65 431 34.79 973 78.53
รวม 4,802 4,327 90.11 36 0.75 68 1.42 498 10.37 1,703 35.46 569 11.85 1,453 77.57 3,725 77.57


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 788 98.25 0 0.00 12 1.50 82 10.22 359 44.76 133 16.58 202 25.19 694 86.53
นราธิวาส 719 711 98.89 0 0.00 0 0.00 34 4.73 123 17.11 124 17.25 430 59.81 677 94.16
ปัตตานี 737 594 80.60 3 0.41 13 1.76 73 9.91 301 40.84 76 10.31 128 17.37 505 68.52
พัทลุง 720 719 99.86 0 0.00 1 0.14 27 3.75 345 47.92 152 21.11 194 26.94 691 95.97
ยะลา 466 460 98.71 0 0.00 2 0.43 55 11.80 208 44.64 130 27.90 65 13.95 403 86.48
สงขลา 1,055 975 92.42 6 0.57 21 1.99 107 10.14 495 46.92 125 11.85 221 20.95 841 79.72
สตูล 337 314 93.18 0 0.00 1 0.30 28 8.31 198 58.75 51 15.13 36 10.68 285 84.57
รวม 4,836 4,561 94.31 9 0.19 50 1.03 406 8.40 2,029 41.96 791 16.36 1,276 84.70 4,096 84.70