รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 1,812 99.18 102 5.58 68 3.72 454 24.85 773 42.31 127 6.95 288 15.76 1,188 65.02
เชียงใหม่ 2,164 1,854 85.67 15 0.69 12 0.55 145 6.70 877 40.53 349 16.13 456 21.07 1,682 77.73
น่าน 921 820 89.03 7 0.76 11 1.19 120 13.03 337 36.59 84 9.12 261 28.34 682 74.05
พะเยา 853 818 95.90 0 0.00 8 0.94 42 4.92 343 40.21 158 18.52 267 31.30 768 90.04
แพร่ 726 535 73.69 6 0.83 18 2.48 111 15.29 230 31.68 74 10.19 96 13.22 400 55.10
แม่ฮ่องสอน 421 402 95.49 9 2.14 11 2.61 90 21.38 194 46.08 26 6.18 72 17.10 292 69.36
ลำปาง 1,018 970 95.28 15 1.47 12 1.18 135 13.26 529 51.96 95 9.33 184 18.07 808 79.37
ลำพูน 601 583 97.00 0 0.00 13 2.16 45 7.49 351 58.40 103 17.14 71 11.81 525 87.35
รวม 8,531 7,794 91.36 154 1.81 153 1.79 1,142 13.39 3,634 42.60 1,016 11.91 1,695 74.38 6,345 74.38


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 607 575 94.73 9 1.48 20 3.29 102 16.80 305 50.25 52 8.57 87 14.33 444 73.15
พิษณุโลก 1,050 1,050 100.00 8 0.76 33 3.14 185 17.62 560 53.33 91 8.67 173 16.48 824 78.48
เพชรบูรณ์ 1,500 1,454 96.93 9 0.60 36 2.40 217 14.47 759 50.60 117 7.80 316 21.07 1,192 79.47
สุโขทัย 869 869 100.00 1 0.12 10 1.15 84 9.67 464 53.39 70 8.06 240 27.62 774 89.07
อุตรดิตถ์ 646 634 98.14 0 0.00 4 0.62 6 0.93 493 76.32 110 17.03 21 3.25 624 96.59
รวม 4,672 4,582 98.07 27 0.58 103 2.20 594 12.71 2,581 55.24 440 9.42 837 17.92 3,858 82.58


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 781 77.48 6 0.60 4 0.40 102 10.12 310 30.75 36 3.57 323 32.04 669 66.37
ชัยนาท 541 532 98.34 2 0.37 3 0.55 65 12.01 346 63.96 67 12.38 49 9.06 462 85.40
นครสวรรค์ 1,590 1,555 97.80 3 0.19 19 1.19 238 14.97 927 58.30 187 11.76 181 11.38 1,295 81.45
พิจิตร 948 935 98.63 5 0.53 31 3.27 157 16.56 493 52.00 118 12.45 131 13.82 742 78.27
อุทัยธานี 657 635 96.65 8 1.22 8 1.22 96 14.61 421 64.08 18 2.74 84 12.79 523 79.60
รวม 4,744 4,438 93.55 24 0.51 65 1.37 658 13.87 2,497 52.63 426 8.98 768 16.19 3,691 77.80


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 385 86.71 2 0.45 16 3.60 130 29.28 125 28.15 49 11.04 63 14.19 237 53.38
นนทบุรี 779 390 50.06 19 2.44 6 0.77 61 7.83 224 28.75 7 0.90 73 9.37 304 39.02
ปทุมธานี 541 519 95.93 0 0.00 1 0.18 6 1.11 371 68.58 67 12.38 74 13.68 512 94.64
พระนครศรีอยุธยา 1,565 1,435 91.69 6 0.38 28 1.79 173 11.05 792 50.61 89 5.69 347 22.17 1,228 78.47
ลพบุรี 1,192 1,060 88.93 13 1.09 30 2.52 192 16.11 506 42.45 139 11.66 180 15.10 825 69.21
สระบุรี 1,057 999 94.51 2 0.19 5 0.47 110 10.41 206 19.49 18 1.70 658 62.25 882 83.44
สิงห์บุรี 391 385 98.47 9 2.30 8 2.05 35 8.95 123 31.46 63 16.11 147 37.60 333 85.17
อ่างทอง 547 526 96.16 2 0.37 45 8.23 13 2.38 184 33.64 97 17.73 185 33.82 466 85.19
รวม 6,516 5,699 87.46 53 0.81 139 2.13 720 11.05 2,531 38.84 529 8.12 1,727 26.50 4,787 73.47


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,065 1,024 96.15 1 0.09 5 0.47 65 6.10 699 65.63 99 9.30 155 14.55 953 89.48
นครปฐม 945 922 97.57 0 0.00 2 0.21 35 3.70 798 84.44 29 3.07 58 6.14 885 93.65
ประจวบคีรีขันธ์ 486 469 96.50 5 1.03 3 0.62 55 11.32 184 37.86 56 11.52 166 34.16 406 83.54
เพชรบุรี 745 471 63.22 22 2.95 23 3.09 126 16.91 188 25.23 60 8.05 52 6.98 300 40.27
ราชบุรี 1,056 1,008 95.45 9 0.85 10 0.95 104 9.85 486 46.02 92 8.71 307 29.07 885 83.81
สมุทรสงคราม 309 308 99.68 6 1.94 3 0.97 31 10.03 162 52.43 55 17.80 51 16.50 268 86.73
สมุทรสาคร 360 358 99.44 0 0.00 0 0.00 11 3.06 237 65.83 78 21.67 32 8.89 347 96.39
สุพรรณบุรี 1,055 990 93.84 4 0.38 1 0.09 18 1.71 385 36.49 254 24.08 328 31.09 967 91.66
รวม 6,021 5,550 92.18 47 0.78 47 0.78 445 7.39 3,139 52.13 723 12.01 1,149 83.23 5,011 83.23


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 749 97.91 0 0.00 0 0.00 16 2.09 368 48.10 246 32.16 119 15.56 733 95.82
ฉะเชิงเทรา 973 932 95.79 4 0.41 13 1.34 42 4.32 580 59.61 128 13.16 165 16.96 873 89.72
ชลบุรี 781 703 90.01 8 1.02 21 2.69 71 9.09 370 47.38 89 11.40 144 18.44 603 77.21
ตราด 272 268 98.53 0 0.00 0 0.00 1 0.37 248 91.18 5 1.84 14 5.15 267 98.16
ปราจีนบุรี 749 704 93.99 2 0.27 21 2.80 106 14.15 327 43.66 56 7.48 192 25.63 575 76.77
ระยอง 546 301 55.13 0 0.00 6 1.10 29 5.31 171 31.32 30 5.49 65 11.90 266 48.72
สมุทรปราการ 508 504 99.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 72.83 35 6.89 99 19.49 504 99.21
สระแก้ว 785 767 97.71 0 0.00 7 0.89 22 2.80 413 52.61 121 15.41 204 25.99 738 94.01
รวม 5,379 4,928 91.62 14 0.26 68 1.26 287 5.34 2,847 52.93 710 13.20 1,002 84.76 4,559 84.76


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 79 4.99 486 30.68 192 12.12 814 51.39 1,492 94.19
ขอนแก่น 2,565 2,536 98.87 0 0.00 22 0.86 138 5.38 703 27.41 260 10.14 1,413 55.09 2,376 92.63
มหาสารคาม 1,980 1,981 100.05 1 0.05 3 0.15 11 0.56 591 29.85 199 10.05 1,176 59.39 1,966 99.29
ร้อยเอ็ด 2,467 2,464 99.88 0 0.00 22 0.89 91 3.69 856 34.70 288 11.67 1,207 48.93 2,351 95.30
รวม 8,596 8,565 99.64 1 0.01 60 0.70 319 3.71 2,636 30.67 939 10.92 4,610 95.22 8,185 95.22


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,154 1,101 95.41 0 0.00 5 0.43 52 4.51 296 25.65 368 31.89 380 32.93 1,044 90.47
บึงกาฬ 638 178 27.90 2 0.31 14 2.19 36 5.64 45 7.05 2 0.31 79 12.38 126 19.75
เลย 964 938 97.30 1 0.10 9 0.93 102 10.58 335 34.75 34 3.53 457 47.41 826 85.68
สกลนคร 1,599 1,567 98.00 0 0.00 4 0.25 41 2.56 488 30.52 321 20.08 713 44.59 1,522 95.18
หนองคาย 752 716 95.21 4 0.53 5 0.66 38 5.05 78 10.37 73 9.71 518 68.88 669 88.96
หนองบัวลำภู 717 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 2,007 1,910 95.17 0 0.00 9 0.45 130 6.48 764 38.07 200 9.97 807 40.21 1,771 88.24
รวม 7,831 7,111 90.81 8 0.10 57 0.73 435 5.55 2,185 27.90 1,047 13.37 3,379 84.42 6,611 84.42


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 1,633 98.97 1 0.06 11 0.67 177 10.73 723 43.82 183 11.09 538 32.61 1,444 87.52
นครราชสีมา 4,035 3,853 95.49 2 0.05 42 1.04 223 5.53 1,451 35.96 337 8.35 1,798 44.56 3,586 88.87
บุรีรัมย์ 2,587 2,577 99.61 0 0.00 2 0.08 5 0.19 233 9.01 659 25.47 1,678 64.86 2,570 99.34
สุรินทร์ 2,248 2,160 96.09 2 0.09 18 0.80 149 6.63 825 36.70 271 12.06 895 39.81 1,991 88.57
รวม 10,520 10,223 97.18 5 0.05 73 0.69 554 5.27 3,232 30.72 1,450 13.78 4,909 91.17 9,591 91.17


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 559 99.82 0 0.00 6 1.07 16 2.86 255 45.54 85 15.18 197 35.18 537 95.89
ยโสธร 908 888 97.80 2 0.22 13 1.43 151 16.63 364 40.09 96 10.57 262 28.85 722 79.52
ศรีสะเกษ 2,682 2,644 98.58 5 0.19 37 1.38 260 9.69 946 35.27 198 7.38 1,198 44.67 2,342 87.32
อำนาจเจริญ 634 631 99.53 5 0.79 7 1.10 84 13.25 207 32.65 35 5.52 293 46.21 535 84.38
อุบลราชธานี 2,829 2,833 100.14 1 0.04 10 0.35 55 1.94 1,038 36.69 368 13.01 1,361 48.11 2,767 97.81
รวม 7,613 7,555 99.24 13 0.17 73 0.96 566 7.43 2,810 36.91 782 10.27 3,311 90.67 6,903 90.67


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 449 415 92.43 1 0.22 3 0.67 62 13.81 158 35.19 78 17.37 113 25.17 349 77.73
ชุมพร 828 772 93.24 5 0.60 16 1.93 103 12.44 355 42.87 108 13.04 185 22.34 648 78.26
นครศรีธรรมราช 1,630 1,403 86.07 13 0.80 22 1.35 152 9.33 632 38.77 122 7.48 462 28.34 1,216 74.60
พังงา 337 279 82.79 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.09 88 26.11 156 46.29 278 82.49
ภูเก็ต 127 103 81.10 0 0.00 0 0.00 28 22.05 31 24.41 12 9.45 32 25.20 75 59.06
ระนอง 201 193 96.02 0 0.00 1 0.50 0 0.00 81 40.30 29 14.43 82 40.80 192 95.52
สุราษฎร์ธานี 1,239 1,169 94.35 18 1.45 26 2.10 152 12.27 410 33.09 132 10.65 431 34.79 973 78.53
รวม 4,811 4,334 90.09 37 0.77 68 1.41 498 10.35 1,701 35.36 569 11.83 1,461 77.55 3,731 77.55


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 788 98.25 0 0.00 12 1.50 82 10.22 359 44.76 133 16.58 202 25.19 694 86.53
นราธิวาส 719 711 98.89 0 0.00 0 0.00 34 4.73 123 17.11 124 17.25 430 59.81 677 94.16
ปัตตานี 737 594 80.60 3 0.41 13 1.76 73 9.91 301 40.84 76 10.31 128 17.37 505 68.52
พัทลุง 720 719 99.86 0 0.00 1 0.14 27 3.75 345 47.92 152 21.11 194 26.94 691 95.97
ยะลา 466 460 98.71 0 0.00 2 0.43 55 11.80 208 44.64 130 27.90 65 13.95 403 86.48
สงขลา 1,055 975 92.42 6 0.57 21 1.99 107 10.14 495 46.92 125 11.85 221 20.95 841 79.72
สตูล 337 314 93.18 0 0.00 1 0.30 28 8.31 198 58.75 51 15.13 36 10.68 285 84.57
รวม 4,836 4,561 94.31 9 0.19 50 1.03 406 8.40 2,029 41.96 791 16.36 1,276 84.70 4,096 84.70