รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 1,810 99.07 102 5.58 65 3.56 455 24.90 774 42.36 126 6.90 288 15.76 1,188 65.02
เชียงใหม่ 2,164 1,846 85.30 13 0.60 8 0.37 144 6.65 876 40.48 349 16.13 456 21.07 1,681 77.68
น่าน 921 820 89.03 7 0.76 11 1.19 122 13.25 335 36.37 84 9.12 261 28.34 680 73.83
พะเยา 821 818 99.63 0 0.00 8 0.97 42 5.12 354 43.12 158 19.24 256 31.18 768 93.54
แพร่ 726 529 72.87 10 1.38 20 2.75 111 15.29 218 30.03 76 10.47 94 12.95 388 53.44
แม่ฮ่องสอน 421 402 95.49 9 2.14 11 2.61 90 21.38 194 46.08 26 6.18 72 17.10 292 69.36
ลำปาง 1,018 970 95.28 15 1.47 13 1.28 139 13.65 527 51.77 95 9.33 181 17.78 803 78.88
ลำพูน 601 583 97.00 0 0.00 13 2.16 45 7.49 351 58.40 103 17.14 71 11.81 525 87.35
รวม 8,499 7,778 91.52 156 1.84 149 1.75 1,148 13.51 3,629 42.70 1,017 11.97 1,679 74.42 6,325 74.42


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 607 574 94.56 9 1.48 21 3.46 103 16.97 311 51.24 47 7.74 83 13.67 441 72.65
พิษณุโลก 1,050 1,050 100.00 8 0.76 35 3.33 185 17.62 559 53.24 91 8.67 172 16.38 822 78.29
เพชรบูรณ์ 1,500 1,454 96.93 8 0.53 36 2.40 217 14.47 760 50.67 117 7.80 316 21.07 1,193 79.53
สุโขทัย 869 869 100.00 2 0.23 10 1.15 83 9.55 464 53.39 70 8.06 240 27.62 774 89.07
อุตรดิตถ์ 646 634 98.14 0 0.00 4 0.62 6 0.93 493 76.32 110 17.03 21 3.25 624 96.59
รวม 4,672 4,581 98.05 27 0.58 106 2.27 594 12.71 2,587 55.37 435 9.31 832 17.81 3,854 82.49


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 781 77.48 6 0.60 4 0.40 102 10.12 310 30.75 36 3.57 323 32.04 669 66.37
ชัยนาท 541 532 98.34 2 0.37 3 0.55 65 12.01 346 63.96 67 12.38 49 9.06 462 85.40
นครสวรรค์ 1,590 1,555 97.80 3 0.19 21 1.32 239 15.03 928 58.36 186 11.70 178 11.19 1,292 81.26
พิจิตร 948 935 98.63 5 0.53 31 3.27 157 16.56 493 52.00 118 12.45 131 13.82 742 78.27
อุทัยธานี 657 635 96.65 8 1.22 8 1.22 96 14.61 421 64.08 18 2.74 84 12.79 523 79.60
รวม 4,744 4,438 93.55 24 0.51 67 1.41 659 13.89 2,498 52.66 425 8.96 765 16.13 3,688 77.74


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 385 86.71 2 0.45 16 3.60 130 29.28 125 28.15 49 11.04 63 14.19 237 53.38
นนทบุรี 779 390 50.06 19 2.44 6 0.77 61 7.83 224 28.75 7 0.90 73 9.37 304 39.02
ปทุมธานี 523 519 99.24 0 0.00 1 0.19 6 1.15 371 70.94 67 12.81 74 14.15 512 97.90
พระนครศรีอยุธยา 1,565 1,435 91.69 6 0.38 28 1.79 173 11.05 792 50.61 89 5.69 347 22.17 1,228 78.47
ลพบุรี 1,192 1,057 88.67 12 1.01 31 2.60 189 15.86 506 42.45 139 11.66 180 15.10 825 69.21
สระบุรี 1,057 999 94.51 2 0.19 5 0.47 110 10.41 206 19.49 18 1.70 658 62.25 882 83.44
สิงห์บุรี 391 385 98.47 9 2.30 8 2.05 35 8.95 123 31.46 63 16.11 147 37.60 333 85.17
อ่างทอง 547 526 96.16 2 0.37 44 8.04 11 2.01 185 33.82 97 17.73 187 34.19 469 85.74
รวม 6,498 5,696 87.66 52 0.80 139 2.14 715 11.00 2,532 38.97 529 8.14 1,729 26.61 4,790 73.71


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,066 1,024 96.06 0 0.00 5 0.47 67 6.29 697 65.38 100 9.38 155 14.54 952 89.31
นครปฐม 945 922 97.57 0 0.00 2 0.21 31 3.28 802 84.87 29 3.07 58 6.14 889 94.07
ประจวบคีรีขันธ์ 486 469 96.50 5 1.03 3 0.62 55 11.32 184 37.86 56 11.52 166 34.16 406 83.54
เพชรบุรี 745 447 60.00 28 3.76 20 2.68 123 16.51 179 24.03 47 6.31 50 6.71 276 37.05
ราชบุรี 1,056 1,008 95.45 9 0.85 10 0.95 104 9.85 486 46.02 92 8.71 307 29.07 885 83.81
สมุทรสงคราม 309 308 99.68 5 1.62 3 0.97 33 10.68 162 52.43 54 17.48 51 16.50 267 86.41
สมุทรสาคร 360 358 99.44 0 0.00 0 0.00 11 3.06 237 65.83 78 21.67 32 8.89 347 96.39
สุพรรณบุรี 1,055 990 93.84 4 0.38 1 0.09 18 1.71 385 36.49 254 24.08 328 31.09 967 91.66
รวม 6,022 5,526 91.76 51 0.85 44 0.73 442 7.34 3,132 52.01 710 11.79 1,147 82.85 4,989 82.85


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 749 97.91 0 0.00 0 0.00 16 2.09 368 48.10 246 32.16 119 15.56 733 95.82
ฉะเชิงเทรา 943 932 98.83 4 0.42 13 1.38 42 4.45 580 61.51 128 13.57 165 17.50 873 92.58
ชลบุรี 781 703 90.01 8 1.02 21 2.69 71 9.09 370 47.38 89 11.40 144 18.44 603 77.21
ตราด 272 268 98.53 0 0.00 0 0.00 1 0.37 248 91.18 5 1.84 14 5.15 267 98.16
ปราจีนบุรี 749 704 93.99 2 0.27 21 2.80 106 14.15 326 43.52 56 7.48 193 25.77 575 76.77
ระยอง 546 299 54.76 0 0.00 4 0.73 29 5.31 171 31.32 30 5.49 65 11.90 266 48.72
สมุทรปราการ 504 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 73.41 35 6.94 99 19.64 504 100.00
สระแก้ว 775 767 98.97 0 0.00 8 1.03 22 2.84 413 53.29 121 15.61 203 26.19 737 95.10
รวม 5,335 4,926 92.33 14 0.26 67 1.26 287 5.38 2,846 53.35 710 13.31 1,002 85.44 4,558 85.44


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 493 31.12 191 12.06 807 50.95 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,564 2,532 98.75 0 0.00 22 0.86 140 5.46 708 27.61 260 10.14 1,402 54.68 2,370 92.43
มหาสารคาม 1,980 1,981 100.05 1 0.05 3 0.15 11 0.56 594 30.00 199 10.05 1,173 59.24 1,966 99.29
ร้อยเอ็ด 2,467 2,464 99.88 0 0.00 23 0.93 93 3.77 855 34.66 287 11.63 1,206 48.89 2,348 95.18
รวม 8,595 8,561 99.60 1 0.01 61 0.71 324 3.77 2,650 30.83 937 10.90 4,588 95.11 8,175 95.11


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,101 95.49 3 0.26 6 0.52 52 4.51 296 25.67 367 31.83 377 32.70 1,040 90.20
บึงกาฬ 637 176 27.63 2 0.31 14 2.20 35 5.49 45 7.06 2 0.31 78 12.24 125 19.62
เลย 964 938 97.30 1 0.10 9 0.93 102 10.58 335 34.75 34 3.53 457 47.41 826 85.68
สกลนคร 1,599 1,567 98.00 0 0.00 4 0.25 41 2.56 488 30.52 321 20.08 713 44.59 1,522 95.18
หนองคาย 753 716 95.09 4 0.53 4 0.53 33 4.38 83 11.02 75 9.96 517 68.66 675 89.64
หนองบัวลำภู 717 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 2,007 1,910 95.17 0 0.00 9 0.45 131 6.53 763 38.02 200 9.97 807 40.21 1,770 88.19
รวม 7,830 7,109 90.79 11 0.14 57 0.73 430 5.49 2,189 27.96 1,048 13.38 3,374 84.43 6,611 84.43


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 1,632 98.91 1 0.06 11 0.67 177 10.73 722 43.76 183 11.09 538 32.61 1,443 87.45
นครราชสีมา 4,034 3,852 95.49 0 0.00 41 1.02 224 5.55 1,453 36.02 339 8.40 1,795 44.50 3,587 88.92
บุรีรัมย์ 2,586 2,564 99.15 0 0.00 2 0.08 5 0.19 233 9.01 646 24.98 1,678 64.89 2,557 98.88
สุรินทร์ 2,240 2,160 96.43 2 0.09 18 0.80 149 6.65 831 37.10 272 12.14 888 39.64 1,991 88.88
รวม 10,510 10,208 97.13 3 0.03 72 0.69 555 5.28 3,239 30.82 1,440 13.70 4,899 91.13 9,578 91.13


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 559 99.82 0 0.00 6 1.07 16 2.86 255 45.54 85 15.18 197 35.18 537 95.89
ยโสธร 908 888 97.80 2 0.22 13 1.43 151 16.63 364 40.09 96 10.57 262 28.85 722 79.52
ศรีสะเกษ 2,682 2,644 98.58 5 0.19 38 1.42 259 9.66 946 35.27 208 7.76 1,188 44.30 2,342 87.32
อำนาจเจริญ 634 631 99.53 5 0.79 7 1.10 84 13.25 207 32.65 35 5.52 293 46.21 535 84.38
อุบลราชธานี 2,829 2,832 100.11 0 0.00 10 0.35 55 1.94 1,037 36.66 369 13.04 1,361 48.11 2,767 97.81
รวม 7,613 7,554 99.23 12 0.16 74 0.97 565 7.42 2,809 36.90 793 10.42 3,301 90.67 6,903 90.67


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 446 414 92.83 0 0.00 3 0.67 62 13.90 159 35.65 78 17.49 112 25.11 349 78.25
ชุมพร 826 772 93.46 5 0.61 16 1.94 103 12.47 355 42.98 108 13.08 185 22.40 648 78.45
นครศรีธรรมราช 1,630 1,397 85.71 13 0.80 22 1.35 159 9.75 632 38.77 119 7.30 452 27.73 1,203 73.80
พังงา 337 279 82.79 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.09 88 26.11 156 46.29 278 82.49
ภูเก็ต 127 103 81.10 0 0.00 0 0.00 29 22.83 32 25.20 12 9.45 30 23.62 74 58.27
ระนอง 196 193 98.47 0 0.00 1 0.51 1 0.51 81 41.33 36 18.37 74 37.76 191 97.45
สุราษฎร์ธานี 1,240 1,169 94.27 18 1.45 26 2.10 152 12.26 410 33.06 132 10.65 431 34.76 973 78.47
รวม 4,802 4,327 90.11 36 0.75 68 1.42 507 10.56 1,703 35.46 573 11.93 1,440 77.38 3,716 77.38


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 788 98.25 0 0.00 12 1.50 82 10.22 360 44.89 132 16.46 202 25.19 694 86.53
นราธิวาส 719 711 98.89 0 0.00 0 0.00 34 4.73 123 17.11 124 17.25 430 59.81 677 94.16
ปัตตานี 737 594 80.60 3 0.41 13 1.76 73 9.91 301 40.84 76 10.31 128 17.37 505 68.52
พัทลุง 720 719 99.86 0 0.00 1 0.14 27 3.75 345 47.92 152 21.11 194 26.94 691 95.97
ยะลา 464 460 99.14 0 0.00 2 0.43 55 11.85 208 44.83 130 28.02 65 14.01 403 86.85
สงขลา 1,055 975 92.42 6 0.57 21 1.99 107 10.14 495 46.92 125 11.85 221 20.95 841 79.72
สตูล 337 314 93.18 0 0.00 1 0.30 28 8.31 198 58.75 51 15.13 36 10.68 285 84.57
รวม 4,834 4,561 94.35 9 0.19 50 1.03 406 8.40 2,030 41.99 790 16.34 1,276 84.73 4,096 84.73