รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ยะลา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองยะลา 123 48 39.02 0 0.00 3 2.44 2 1.63 0 0.00 4 3.25 39 31.71 43 34.96
เบตง 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บันนังสตา 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ธารโต 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยะหา 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รามัน 94 4 4.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.26 4 4.26
กาบัง 20 8 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00 1 5.00 0 0.00 8 40.00
กรงปินัง 23 20 86.96 4 17.39 1 4.35 7 30.43 8 34.78 0 0.00 0 0.00 8 34.78
รวม 466 80 17.17 4 0.86 4 0.86 9 1.93 15 3.22 5 1.07 43 9.23 63 13.52