รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ปัตตานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปัตตานี 89 29 32.58 0 0.00 1 1.12 6 6.74 20 22.47 0 0.00 2 2.25 22 24.72
โคกโพธิ์ 96 4 4.17 0 0.00 0 0.00 4 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองจิก 76 1 1.32 1 1.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปะนาเระ 53 49 92.45 2 3.77 1 1.89 9 16.98 25 47.17 3 5.66 9 16.98 37 69.81
มายอ 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งยางแดง 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สายบุรี 84 2 2.38 0 0.00 0 0.00 1 1.19 1 1.19 0 0.00 0 0.00 1 1.19
ไม้แก่น 17 1 5.88 0 0.00 0 0.00 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยะหริ่ง 81 16 19.75 1 1.23 0 0.00 1 1.23 10 12.35 2 2.47 2 2.47 14 17.28
ยะรัง 110 33 30.00 6 5.45 2 1.82 20 18.18 2 1.82 0 0.00 3 2.73 5 4.55
กะพ้อ 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ลาน 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 737 135 18.32 10 1.36 4 0.54 42 5.70 58 7.87 5 0.68 16 2.17 79 10.72