รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด พัทลุง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพัทลุง 189 47 24.87 0 0.00 5 2.65 2 1.06 28 14.81 0 0.00 12 6.35 40 21.16
กงหรา 45 7 15.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 6 13.33 0 0.00 7 15.56
เขาชัยสน 58 34 58.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 36.21 9 15.52 4 6.90 34 58.62
ตะโหมด 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ควนขนุน 133 8 6.02 0 0.00 2 1.50 2 1.50 4 3.01 0 0.00 0 0.00 4 3.01
ปากพะยูน 66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีบรรพต 30 4 13.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.33 4 13.33
ป่าบอน 50 3 6.00 1 2.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00 0 0.00 1 2.00
บางแก้ว 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าพะยอม 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีนครินทร์ 43 1 2.33 1 2.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 720 104 14.44 2 0.28 8 1.11 4 0.56 54 7.50 16 2.22 20 2.78 90 12.50