รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตรัง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองตรัง 148 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กันตัง 95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ย่านตาขาว 72 5 6.94 0 0.00 2 2.78 3 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปะเหลียน 89 81 91.01 0 0.00 0 0.00 2 2.25 23 25.84 6 6.74 50 56.18 79 88.76
สิเกา 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ห้วยยอด 149 28 18.79 0 0.00 1 0.67 11 7.38 12 8.05 0 0.00 4 2.68 16 10.74
วังวิเศษ 73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาโยง 53 22 41.51 0 0.00 0 0.00 3 5.66 14 26.42 2 3.77 3 5.66 19 35.85
รัษฎา 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หาดสำราญ 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 802 136 16.96 0 0.00 3 0.37 19 2.37 49 6.11 8 1.00 57 7.11 114 14.21