รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สงขลา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสงขลา 47 24 51.06 0 0.00 0 0.00 1 2.13 15 31.91 3 6.38 5 10.64 23 48.94
สทิงพระ 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จะนะ 139 36 25.90 2 1.44 0 0.00 7 5.04 17 12.23 1 0.72 9 6.47 27 19.42
นาทวี 92 49 53.26 0 0.00 0 0.00 11 11.96 20 21.74 1 1.09 17 18.48 38 41.30
เทพา 73 18 24.66 2 2.74 1 1.37 5 6.85 8 10.96 0 0.00 2 2.74 10 13.70
สะบ้าย้อย 63 5 7.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7.94 0 0.00 0 0.00 5 7.94
ระโนด 73 9 12.33 1 1.37 0 0.00 3 4.11 0 0.00 2 2.74 3 4.11 5 6.85
กระแสสินธุ์ 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รัตภูมิ 61 13 21.31 0 0.00 0 0.00 1 1.64 8 13.11 4 6.56 0 0.00 12 19.67
สะเดา 85 11 12.94 3 3.53 0 0.00 3 3.53 3 3.53 0 0.00 2 2.35 5 5.88
หาดใหญ่ 89 1 1.12 0 0.00 0 0.00 1 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาหม่อม 29 6 20.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.79 0 0.00 2 6.90 6 20.69
ควนเนียง 50 6 12.00 0 0.00 1 2.00 4 8.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 1 2.00
บางกล่ำ 36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงหนคร 85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คลองหอยโข่ง 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,055 178 16.87 8 0.76 2 0.19 36 3.41 81 7.68 11 1.04 40 3.79 132 12.51