รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ชุมพร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชุมพร 203 10 4.93 1 0.49 0 0.00 3 1.48 3 1.48 1 0.49 2 0.99 6 2.96
ท่าแซะ 116 27 23.28 0 0.00 0 0.00 13 11.21 6 5.17 0 0.00 8 6.90 14 12.07
ปะทิว 75 13 17.33 11 14.67 1 1.33 0 0.00 1 1.33 0 0.00 0 0.00 1 1.33
หลังสวน 168 9 5.36 0 0.00 0 0.00 1 0.60 2 1.19 0 0.00 6 3.57 8 4.76
ละแม 53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะโต๊ะ 49 9 18.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.12 0 0.00 6 12.24 9 18.37
สวี 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งตะโก 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 826 68 8.23 12 1.45 1 0.12 17 2.06 15 1.82 1 0.12 22 2.66 38 4.60