รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองระนอง 53 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 64.15 13 24.53 6 11.32 53 100.00
ละอุ่น 30 10 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.33 0 0.00 6 20.00 10 33.33
กะเปอร์ 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กระบุรี 61 14 22.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 13.11 0 0.00 6 9.84 14 22.95
สุขสำราญ 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 196 77 39.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.47 13 6.63 18 9.18 77 39.29