รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุราษฎร์ธานี 136 6 4.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.41 6 4.41
กาญจนดิษฐ์ 117 101 86.32 3 2.56 2 1.71 8 6.84 56 47.86 11 9.40 21 17.95 88 75.21
ดอนสัก 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกาะสมุย 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกาะพะงัน 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไชยา 63 5 7.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.76 2 3.17 0 0.00 5 7.94
ท่าชนะ 82 29 35.37 0 0.00 1 1.22 12 14.63 4 4.88 0 0.00 12 14.63 16 19.51
คีรีรัฐนิคม 85 11 12.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 12.94 11 12.94
บ้านตาขุน 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พนม 56 35 62.50 0 0.00 0 0.00 8 14.29 18 32.14 0 0.00 9 16.07 27 48.21
ท่าฉาง 47 17 36.17 0 0.00 1 2.13 13 27.66 1 2.13 1 2.13 1 2.13 3 6.38
บ้านนาสาร 90 8 8.89 0 0.00 0 0.00 4 4.44 2 2.22 0 0.00 2 2.22 4 4.44
บ้านนาเดิม 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เคียนซา 51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงสระ 84 22 26.19 1 1.19 0 0.00 10 11.90 11 13.10 0 0.00 0 0.00 11 13.10
พระแสง 74 17 22.97 0 0.00 0 0.00 6 8.11 10 13.51 0 0.00 1 1.35 11 14.86
พุนพิน 121 13 10.74 0 0.00 0 0.00 4 3.31 6 4.96 0 0.00 3 2.48 9 7.44
ชัยบุรี 37 16 43.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 13.51 0 0.00 11 29.73 16 43.24
วิภาวดี 31 25 80.65 0 0.00 1 3.23 5 16.13 10 32.26 3 9.68 6 19.35 19 61.29
รวม 1,240 305 24.60 4 0.32 5 0.40 70 5.65 126 10.16 17 1.37 83 6.69 226 18.23