รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด กระบี่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกระบี่ 73 1 1.37 0 0.00 1 1.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขาพนม 60 10 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 15.00 0 0.00 1 1.67 10 16.67
เกาะลันตา 37 27 72.97 0 0.00 0 0.00 2 5.41 2 5.41 8 21.62 15 40.54 25 67.57
คลองท่อม 76 43 56.58 0 0.00 1 1.32 2 2.63 7 9.21 4 5.26 29 38.16 40 52.63
อ่าวลึก 61 24 39.34 0 0.00 0 0.00 4 6.56 3 4.92 1 1.64 16 26.23 20 32.79
ปลายพระยา 42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำทับ 34 11 32.35 0 0.00 2 5.88 5 14.71 0 0.00 0 0.00 4 11.76 4 11.76
เหนือคลอง 64 16 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 21.88 2 3.13 16 25.00
รวม 447 132 29.53 0 0.00 4 0.89 13 2.91 21 4.70 27 6.04 67 14.99 115 25.73