รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช 120 34 28.33 1 0.83 0 0.00 1 0.83 12 10.00 3 2.50 17 14.17 32 26.67
พรหมคีรี 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลานสกา 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ฉวาง 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พิปูน 42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียรใหญ่ 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชะอวด 94 75 79.79 0 0.00 1 1.06 29 30.85 25 26.60 2 2.13 18 19.15 45 47.87
ท่าศาลา 114 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งสง 152 13 8.55 0 0.00 0 0.00 3 1.97 3 1.97 1 0.66 6 3.95 10 6.58
นาบอน 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งใหญ่ 63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากพนัง 141 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ร่อนพิบูลย์ 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิชล 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขนอม 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หัวไทร 99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางขัน 60 1 1.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.67 1 1.67
ถ้ำพรรณรา 29 4 13.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.79 4 13.79
จุฬาภรณ์ 31 10 32.26 1 3.23 0 0.00 0 0.00 7 22.58 0 0.00 2 6.45 9 29.03
พระพรหม 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นบพิตำ 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช้างกลาง 36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เฉลิมพระเกียรติ 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,630 137 8.40 2 0.12 1 0.06 33 2.02 47 2.88 6 0.37 48 2.94 101 6.20