รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เพชรบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี 201 40 19.90 0 0.00 2 1.00 4 1.99 17 8.46 0 0.00 17 8.46 34 16.92
เขาย้อย 57 14 24.56 0 0.00 0 0.00 1 1.75 10 17.54 1 1.75 2 3.51 13 22.81
หนองหญ้าปล้อง 31 14 45.16 0 0.00 0 0.00 14 45.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชะอำ 96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่ายาง 120 39 32.50 0 0.00 0 0.00 3 2.50 34 28.33 0 0.00 2 1.67 36 30.00
บ้านลาด 115 11 9.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 7.83 0 0.00 2 1.74 11 9.57
บ้านแหลม 73 23 31.51 0 0.00 1 1.37 12 16.44 6 8.22 2 2.74 2 2.74 10 13.70
แก่งกระจาน 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 745 141 18.93 0 0.00 3 0.40 34 4.56 76 10.20 3 0.40 25 3.36 104 13.96