รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สมุทรสงคราม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสมุทรสงคราม 101 14 13.86 1 0.99 0 0.00 8 7.92 5 4.95 0 0.00 0 0.00 5 4.95
บางคนที 101 18 17.82 2 1.98 0 0.00 7 6.93 1 0.99 0 0.00 8 7.92 9 8.91
อัมพวา 107 10 9.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 9.35 10 9.35
รวม 309 42 13.59 3 0.97 0 0.00 15 4.85 6 1.94 0 0.00 18 5.83 24 7.77