รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุพรรณบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี 145 21 14.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.14 0 0.00 15 10.34 21 14.48
เดิมบางนางบวช 121 110 90.91 0 0.00 4 3.31 7 5.79 24 19.83 18 14.88 57 47.11 99 81.82
ด่านช้าง 95 63 66.32 1 1.05 4 4.21 1 1.05 6 6.32 1 1.05 50 52.63 57 60.00
บางปลาม้า 132 7 5.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5.30 0 0.00 0 0.00 7 5.30
ศรีประจันต์ 64 6 9.38 0 0.00 0 0.00 1 1.56 1 1.56 0 0.00 4 6.25 5 7.81
ดอนเจดีย์ 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สองพี่น้อง 140 64 45.71 0 0.00 1 0.71 0 0.00 10 7.14 26 18.57 27 19.29 63 45.00
สามชุก 83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อู่ทอง 155 107 69.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 107 69.03 107 69.03
หนองหญ้าไซ 70 1 1.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.43 0 0.00 0 0.00 1 1.43
รวม 1,055 379 35.92 1 0.09 9 0.85 9 0.85 55 5.21 45 4.27 260 24.64 360 34.12