รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด กาญจนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี 137 1 0.73 0 0.00 0 0.00 1 0.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไทรโยค 63 1 1.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.59 0 0.00 0 0.00 1 1.59
บ่อพลอย 96 9 9.38 0 0.00 0 0.00 2 2.08 7 7.29 0 0.00 0 0.00 7 7.29
ศรีสวัสดิ์ 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่ามะกา 172 32 18.60 0 0.00 5 2.91 4 2.33 8 4.65 3 1.74 12 6.98 23 13.37
ท่าม่วง 129 10 7.75 0 0.00 1 0.78 0 0.00 1 0.78 1 0.78 7 5.43 9 6.98
ทองผาภูมิ 45 45 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 91.11 2 4.44 2 4.44 45 100.00
สังขละบุรี 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พนมทวน 103 12 11.65 0 0.00 0 0.00 3 2.91 9 8.74 0 0.00 0 0.00 9 8.74
เลาขวัญ 90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ด่านมะขามเตี้ย 41 17 41.46 2 4.88 0 0.00 1 2.44 3 7.32 0 0.00 11 26.83 14 34.15
หนองปรือ 51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ห้วยกระเจา 85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,065 127 11.92 2 0.19 6 0.56 11 1.03 70 6.57 6 0.56 32 3.00 108 10.14