รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองราชบุรี 221 91 41.18 0 0.00 0 0.00 7 3.17 43 19.46 8 3.62 33 14.93 84 38.01
จอมบึง 101 84 83.17 0 0.00 0 0.00 17 16.83 18 17.82 16 15.84 33 32.67 67 66.34
สวนผึ้ง 37 37 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.70 25 67.57 3 8.11 8 21.62 36 97.30
ดำเนินสะดวก 106 105 99.06 0 0.00 2 1.89 11 10.38 45 42.45 17 16.04 30 28.30 92 86.79
บ้านโป่ง 206 50 24.27 0 0.00 1 0.49 3 1.46 14 6.80 1 0.49 31 15.05 46 22.33
บางแพ 65 48 73.85 0 0.00 0 0.00 1 1.54 15 23.08 5 7.69 27 41.54 47 72.31
โพธาราม 166 160 96.39 0 0.00 3 1.81 27 16.27 84 50.60 22 13.25 24 14.46 130 78.31
ปากท่อ 85 85 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3.53 60 70.59 1 1.18 21 24.71 82 96.47
วัดเพลง 28 10 35.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 35.71 0 0.00 0 0.00 10 35.71
บ้านคา 41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,056 670 63.45 0 0.00 6 0.57 70 6.63 314 29.73 73 6.91 207 19.60 594 56.25