รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบูรณ์ 238 17 7.14 0 0.00 1 0.42 16 6.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชนแดน 160 28 17.50 0 0.00 4 2.50 7 4.38 13 8.13 1 0.63 3 1.88 17 10.63
หล่มสัก 262 1 0.38 1 0.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หล่มเก่า 99 16 16.16 0 0.00 0 0.00 1 1.01 13 13.13 0 0.00 2 2.02 15 15.15
วิเชียรบุรี 192 1 0.52 1 0.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีเทพ 106 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองไผ่ 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บึงสามพัน 133 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น้ำหนาว 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังโป่ง 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขาค้อ 72 1 1.39 1 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,500 64 4.27 3 0.20 5 0.33 24 1.60 26 1.73 1 0.07 5 0.33 32 2.13