รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด พิจิตร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพิจิตร 160 1 0.63 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังทรายพูน 57 10 17.54 0 0.00 1 1.75 9 15.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โพธิ์ประทับช้าง 98 12 12.24 0 0.00 1 1.02 11 11.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตะพานหิน 107 58 54.21 0 0.00 4 3.74 3 2.80 23 21.50 9 8.41 19 17.76 51 47.66
บางมูลนาก 96 21 21.88 0 0.00 7 7.29 9 9.38 4 4.17 1 1.04 0 0.00 5 5.21
โพทะเล 97 45 46.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 34.02 7 7.22 5 5.15 45 46.39
สามง่าม 80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทับคล้อ 56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สากเหล็ก 40 11 27.50 0 0.00 0 0.00 7 17.50 2 5.00 0 0.00 2 5.00 4 10.00
บึงนาราง 51 35 68.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 62.75 0 0.00 3 5.88 35 68.63
ดงเจริญ 55 19 34.55 0 0.00 0 0.00 14 25.45 3 5.45 1 1.82 1 1.82 5 9.09
วชิรบารมี 51 45 88.24 0 0.00 0 0.00 18 35.29 23 45.10 3 5.88 1 1.96 27 52.94
รวม 948 257 27.11 0 0.00 14 1.48 71 7.49 120 12.66 21 2.22 31 3.27 172 18.14