รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุโขทัย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุโขทัย 98 64 65.31 0 0.00 1 1.02 16 16.33 39 39.80 2 2.04 6 6.12 47 47.96
บ้านด่านลานหอย 71 1 1.41 0 0.00 0 0.00 1 1.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คีรีมาศ 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กงไกรลาศ 109 1 0.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.92 0 0.00 0 0.00 1 0.92
ศรีสัชนาลัย 134 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีสำโรง 118 23 19.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 7.63 0 0.00 14 11.86 23 19.49
สวรรคโลก 128 19 14.84 0 0.00 0 0.00 5 3.91 8 6.25 0 0.00 6 4.69 14 10.94
ศรีนคร 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งเสลี่ยม 59 20 33.90 0 0.00 1 1.69 2 3.39 6 10.17 0 0.00 11 18.64 17 28.81
รวม 869 128 14.73 0 0.00 2 0.23 24 2.76 63 7.25 2 0.23 37 4.26 102 11.74