รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด นครสวรรค์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครสวรรค์ 246 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โกรกพระ 69 1 1.45 1 1.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชุมแสง 140 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบัว 107 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บรรพตพิสัย 120 51 42.50 0 0.00 1 0.83 2 1.67 33 27.50 3 2.50 12 10.00 48 40.00
เก้าเลี้ยว 43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตาคลี 155 108 69.68 0 0.00 0 0.00 24 15.48 63 40.65 4 2.58 17 10.97 84 54.19
ท่าตะโก 118 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไพศาลี 101 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พยุหะคีรี 125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลาดยาว 165 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตากฟ้า 88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่วงก์ 66 49 74.24 1 1.52 1 1.52 18 27.27 5 7.58 3 4.55 21 31.82 29 43.94
แม่เปิน 24 1 4.17 0 0.00 0 0.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชุมตาบง 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,590 210 13.21 2 0.13 2 0.13 45 2.83 101 6.35 10 0.63 50 3.14 161 10.13