รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงราย 293 123 41.98 1 0.34 2 0.68 6 2.05 71 24.23 6 2.05 37 12.63 114 38.91
เวียงชัย 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงของ 101 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เทิง 156 20 12.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 8.33 0 0.00 7 4.49 20 12.82
พาน 236 1 0.42 0 0.00 0 0.00 1 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าแดด 59 8 13.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 13.56 0 0.00 0 0.00 8 13.56
แม่จัน 139 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงแสน 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่สาย 87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่สรวย 131 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงป่าเป้า 93 51 54.84 1 1.08 1 1.08 17 18.28 26 27.96 0 0.00 6 6.45 32 34.41
พญาเม็งราย 72 16 22.22 0 0.00 0 0.00 3 4.17 13 18.06 0 0.00 0 0.00 13 18.06
เวียงแก่น 41 1 2.44 0 0.00 0 0.00 1 2.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขุนตาล 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ฟ้าหลวง 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ลาว 63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงเชียงรุ้ง 43 8 18.60 7 16.28 0 0.00 0 0.00 1 2.33 0 0.00 0 0.00 1 2.33
ดอยหลวง 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,827 228 12.48 9 0.49 3 0.16 28 1.53 132 7.22 6 0.33 50 2.74 188 10.29