รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด พะเยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพะเยา 186 30 16.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 6.45 0 0.00 18 9.68 30 16.13
จุน 86 86 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.16 6 6.98 16 18.60 63 73.26 85 98.84
เชียงคำ 136 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงม่วน 34 27 79.41 1 2.94 0 0.00 2 5.88 17 50.00 1 2.94 6 17.65 24 70.59
ดอกคำใต้ 125 101 80.80 1 0.80 0 0.00 15 12.00 48 38.40 16 12.80 21 16.80 85 68.00
ปง 88 87 98.86 0 0.00 0 0.00 4 4.55 17 19.32 7 7.95 59 67.05 83 94.32
แม่ใจ 66 28 42.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.03 10 15.15 16 24.24 28 42.42
ภูซาง 59 9 15.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.39 0 0.00 7 11.86 9 15.25
ภูกามยาว 41 41 100.00 0 0.00 1 2.44 0 0.00 26 63.41 3 7.32 11 26.83 40 97.56
รวม 821 409 49.82 2 0.24 1 0.12 22 2.68 130 15.83 53 6.46 201 24.48 384 46.77