รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แพร่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองแพร่ 184 52 28.26 0 0.00 0 0.00 23 12.50 19 10.33 1 0.54 9 4.89 29 15.76
ร้องกวาง 93 14 15.05 0 0.00 6 6.45 5 5.38 2 2.15 1 1.08 0 0.00 3 3.23
ลอง 90 29 32.22 0 0.00 0 0.00 9 10.00 6 6.67 1 1.11 13 14.44 20 22.22
สูงเม่น 110 11 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4.55 1 0.91 5 4.55 11 10.00
เด่นชัย 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สอง 85 5 5.88 0 0.00 0 0.00 1 1.18 3 3.53 0 0.00 1 1.18 4 4.71
วังชิ้น 77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองม่วงไข่ 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 726 111 15.29 0 0.00 6 0.83 38 5.23 35 4.82 4 0.55 28 3.86 67 9.23