รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด อุตรดิตถ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 185 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตรอน 47 31 65.96 0 0.00 2 4.26 2 4.26 16 34.04 7 14.89 4 8.51 27 57.45
ท่าปลา 76 3 3.95 0 0.00 0 0.00 1 1.32 1 1.32 1 1.32 0 0.00 2 2.63
น้ำปาด 58 4 6.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.45 2 3.45 0 0.00 4 6.90
ฟากท่า 31 7 22.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16.13 0 0.00 2 6.45 7 22.58
บ้านโคก 31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พิชัย 98 22 22.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 12.24 1 1.02 9 9.18 22 22.45
ลับแล 71 4 5.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.23 0 0.00 1 1.41 4 5.63
ทองแสนขัน 49 16 32.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 14.29 9 18.37 0 0.00 16 32.65
รวม 646 87 13.47 0 0.00 2 0.31 3 0.46 46 7.12 20 3.10 16 2.48 82 12.69