รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลำปาง 227 92 40.53 1 0.44 3 1.32 25 11.01 40 17.62 10 4.41 13 5.73 63 27.75
แม่เมาะ 44 22 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.64 0 0.00 16 36.36 22 50.00
เกาะคา 78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เสริมงาม 42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
งาว 85 1 1.18 1 1.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แจ้ห่ม 66 65 98.48 1 1.52 0 0.00 5 7.58 39 59.09 9 13.64 11 16.67 59 89.39
วังเหนือ 80 1 1.25 1 1.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เถิน 95 5 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5.26 0 0.00 0 0.00 5 5.26
แม่พริก 30 3 10.00 0 0.00 0 0.00 2 6.67 1 3.33 0 0.00 0 0.00 1 3.33
แม่ทะ 96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สบปราบ 46 20 43.48 0 0.00 0 0.00 14 30.43 4 8.70 1 2.17 1 2.17 6 13.04
ห้างฉัตร 73 23 31.51 2 2.74 1 1.37 6 8.22 5 6.85 0 0.00 9 12.33 14 19.18
เมืองปาน 56 38 67.86 0 0.00 0 0.00 8 14.29 21 37.50 0 0.00 9 16.07 30 53.57
รวม 1,018 270 26.52 6 0.59 4 0.39 60 5.89 121 11.89 20 1.96 59 5.80 200 19.65