รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่ 175 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จอมทอง 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่แจ่ม 104 85 81.73 2 1.92 2 1.92 3 2.88 73 70.19 5 4.81 0 0.00 78 75.00
เชียงดาว 83 50 60.24 0 0.00 5 6.02 13 15.66 24 28.92 5 6.02 3 3.61 32 38.55
ดอยสะเก็ด 112 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่แตง 120 9 7.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4.17 0 0.00 4 3.33 9 7.50
แม่ริม 92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สะเมิง 45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ฝาง 119 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่อาย 93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พร้าว 109 11 10.09 0 0.00 1 0.92 2 1.83 8 7.34 0 0.00 0 0.00 8 7.34
สันป่าตอง 120 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สันกำแพง 100 93 93.00 0 0.00 1 1.00 2 2.00 6 6.00 9 9.00 75 75.00 90 90.00
สันทราย 125 1 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.80 0 0.00 0 0.00 1 0.80
หางดง 109 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ฮอด 61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอยเต่า 43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อมก๋อย 95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สารภี 106 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงแหง 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไชยปราการ 44 7 15.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 15.91 7 15.91
แม่วาง 58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ออน 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอยหล่อ 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กัลยาณิวัฒนา 22 5 22.73 0 0.00 0 0.00 5 22.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,164 261 12.06 2 0.09 9 0.42 25 1.16 117 5.41 19 0.88 89 4.11 225 10.40